Vilkår og regler for leie av grendehuset

 1. Grendehuset stilles til leietakers rådighet i samsvar med den inngåtte avtalen og de vilkår og regler som er nevnt i det følgende. Huset med inventar og utstyr skal være rengjort og i tilfredsstillende stand – slik det framkommer ved
 2. Leietaker kan benytte alt alminnelig inventar og utstyr i grendehuset, dog med unntak av utleiers lagrede varer/utstyr.
 3. Grendehuset kan reserveres ved henvendelse via
  mail: post@momarka-grendehus.no
 4. Dersom hus og/eller inventar skades, ødelegges, ramponeres eller forefinnes i en stand der ordinært renhold ikke er tilstrekkelig, vil utleier bli etterfakturert et beløp som dekker eiers ekstrakostnader for utbedring av skaden/tilsvarende.
 5. Avbestilling kan uten kostnader skje inntil fire dager før avtalt leietidspunkt. Ved seinere avbestillinger refunderes innbetalt leie kun etter anmodning medfølgende for eksempel sykemelding. Endelig avgjørelse tas av styret.
 6. Nøkler til Grendehuset utleveres før aktuelle arrangement, og skal av leietaker returneres etter avholdt arrangement. Hvis leietaker ikke returnerer husnøkkel etter bruk av Grendehuset vil leietaker bli etterfakturert et beløp på kroner 1500,-
 7. Huset skal ikke tas i bruk før det tidspunkt som framkommer av inngått avtale. Alle arrangementer skal videre være avsluttet innen tidspunkt angitt i avtalen.
 8. Huset må ikke framleies eller lånes videre til andre. Den som i avtalen er nevnt som leietaker/kontaktperson skal være tilstede ved arrangementet. Denne er også ansvarlig for at ordensreglene overholdes av alle deltakere.
 9. Leietaker er ansvarlig for at huset og alt utstyr behandles på en forsvarlig måte. Inventar og utstyr må ikke fjernes fra huset. Leietaker er erstatningspliktig hvis ting i eller på huset fjernes eller ødelegges. Erstatningskravet er ikke begrenset. Leietaker har ansvar for selv å se over samt å rapportere skader han måtte finne før selskapet starter for på den måten å unngå tvisttilfeller omkring når skaden oppsto.
 10. Grendehuset skal ryddes etter bruk. All oppvask skal være utført og servise satt tilbake i sine respektive skap. Leietaker skal tømme søppel i konteiner rett utenfor Grendehuset.
 11. Leietaker står selv for renhold av gulv, bord/stoler samt toalett etter avsluttet arrangement med mindre gulvvask er bestillt separat. I så fall skal bord og stoler rengjøres samt gulv kostes slik at kun gulvvask gjenstår. Mangelfull rengjøring kan medføre dobbel leie dog minimum kr.1000,- og blir etterfakturert.
 12. Mislighold av leieavtalen kan medføre utestengning for en bestemt tid. Grendehusets styre fatter vedtak om utestengning samt eventuelle andre reaksjoner ved mislighold, herunder også erstatningskrav. Styrets avgjørelse kan påklages til årsmøte. Uteblitt betaling vil etter en purring gå til inkasso.
 13. Ansvarlig leietaker må være over 18 år.
 14. Huset leies generellt ikke ut til fester/selskaper hvor leietaker praktiserer åpen inngang men er kun til leie for lukkede lag. Åpne fester skal kun skje i regi av husets styre.
 15. Brudd på bestemmelsene eller på avtalt leieformål vil medføre øyeblikkelig stenging av selskapet, avtalt leiepris vil likevel bli belastet for å ha reservert lokalet.